Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarząd Spółki: WARTER POLYMERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie adres: 02-697 Warszawa, ul. Koralowa 60 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000527508, wysokość kapitału zakładowego 6 543 800,00 zł. (wpłacony w całości) , NIP 7743221328, REGON 147480894 („Spółka Przejmująca”), ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) Plan Połączenia spółek Warter Polymers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) i Zakłady Mięsne Viola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lniano (Spółka Przejmowana), który w dniu 20 grudnia 2019 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany

Treść Planu Połączenia wraz z załącznikami został zamieszczony poniżej niniejszego ogłoszenia.

 Plan Połączenia

Powrót