Warter Polymers Najwyższa jakość

Produkty

Geomembrany – rodzaje barier polimerowych

Ochrona środowiska i związana z nią nieodzownie budowa nowoczesnych obiektów składowania odpadów jest jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Powstawanie takich obiektów, podobnie jak nowoczesnych dróg i autostrad jest dowodem postępu myśli technologicznej i rozwoju.

Chcemy przedstawić Państwu produkty, które z uwagi na swoje parametry techniczne, najwyższą jakość, wytrzymałość i wszechstronność zastosowań znajdują od wielu lat uznanie wśród krajowych i zagranicznych inwestorów, projektantów i wykonawców realizujących przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska (wysypiska śmieci, tereny rekultywacji różnego rodzaju odpadów i produktów ubocznych, zbiorniki na odpady płynne, gnojowice, itp.) obiektów i budowli hydrotechnicznych (uszczelnienia przeciwdziałające filtracji wody przez skarpy i dna zbiorników wodnych, kanały, zapory ziemne, itp.) a ostatnio również bardzo szeroko w zakresie drogownictwa, budowy parkingów i stacji benzynowych.
W naszym asortymencie znajdziecie Państwo dwa rodzaje geosyntetycznych barier polimerowych GBR-P (geomembran):

 • Geomembrana HDPE GEOCHRON
 • Geomembrana LLDPE

Zastosowanie geomembran produkcji WARTER Polymers wynikające ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej:

Zastosowanie Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Budowa tunelów i budowli podziemnych

PN-EN 13491:2006

PN-EN 13491:2006/A1:2007

Budowa składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej

PN-EN 13492:2006

PN-EN 13492:2006/A1:2007

Budowa magazynów przejściowych i składowisk odpadów stałych PN-EN 13493:2007
Budowa zbiorników wodnych i zapór

PN-EN 13361:2006

PN-EN 13361:2006/A1:2007

Budowa kanałów  PN-EN 13362:2007
Infrastruktura transportu  PN-EN 15382:2013-10

Mamy nadzieję, że zawarta tu, ogólna informacja dotycząca naszych barier geosyntetycznych, jej niezawodność i możliwość wszechstronnych zastosowań zaowocuje korzystną dla naszych przedsiębiorstw współpracą.


 

Geomembrana – zastosowanie

Geomembrana jest materiałem izolacyjnym nieprzepuszczającym wody oraz gazów. Łączy się ją poprzez spawanie lub zgrzewanie, co daje wyjątkowo trwałe oraz szczelne połączenie. Ponadto, wyróżnia się ona znaczną odpornością na długotrwałe promieniowanie UV, różnego rodzaju korozje (zwłaszcza biologiczną i chemiczną), a także na działanie kwasów czy zasad.

W związku z tym zastosowanie geomembrany jest dość szerokie. Wykorzystywana jestm.in. przy uszczelnianiu i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych, , uszczelnianiu placów przeładunkowych niebezpiecznych substancji, czy też budowie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych.

Geomembrana – zaufany producent

Do wyprodukowania naszego produktu używamy wyłącznie wysokogatunkowego polietylenu o dużej gęstości (HDPE) lub liniowego polietylenu o niskiej gęstości (LLDPE). Dzięki temu geomembrany zyskują odpowiednią elastyczność oraz wytrzymałość. Są one ponadto całkowicie nieszkodliwe dla środowiska. Z powodu wykorzystania właściwych surowców nasze produkty nadają się do zastosowania np. w zbiornikach wodnych i wielu projektach dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Jako profesjonalny producent geomembrany sprawujemy kontrolę nad każdym etapem jej powstawania. Ponadto, dostarczamy niezbędne akcesoria umożliwiające łączenie arkuszy geomembrany oraz mocowanie geomembrany do elementów betonowych, takie jak drut HDPE do spawania oraz geolistwę HDPE. Wszystkie produkty są dedykowane naszej geomembranie, dlatego nie sprawiają żadnych problemów w użytkowaniu.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Odpowiemy na każde pytania związane z geomembranami oraz przybliżymy szczegóły współpracy w tym zakresie.

 

 

Warszawa, dn. 24.05.2018 r.

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady RODO UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) koniecznym jest dopełnienie przez Administratorów obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub 14 RODO.

Wobec powyższego Warter Polymers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje o poniższym:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warter Polymers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koralowej 60.

 2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane i będą przetwarzane na potrzeby związane z realizacją następujących celów:

  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów handlowych towarów oraz usług oferowanych przez Administratora,

  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

  4. marketingu bezpośredniego,

  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),

  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,

  7. wsparcia obsługi,

  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  9. obsługi postępowań reklamacyjnych z tytułu gwarancji i rękojmi;

 3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem siedziby Warter Polymers sp. z o.o. ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa lub pod adresem miejsca położenia zakładu produkcyjnego, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.

 4. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych. Adres email do kontaktów z inspektorem danych osobowych: iod@warterpolymers.pl.

 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Warter Polymers sp. z o.o.. Państwa danych osobowych jest:

  1. spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających zawarcie i realizację umowy handlowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających zawarcie i realizację umowy usługowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. wykonywanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  4. prawnie uzasadniony interes w celu obsługi, dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw w razie zaistnienia sporu (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO),

  5. obowiązujące przepisy prawa i instrukcje opracowane na ich podstawie.

Treść z RODO art. 6 (wyciąg)

Zgodność przetwarzania z prawem

1.Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Warter Polymers sp. z o.o.. podmiotom z nim współpracującym w szczególności:

– podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe,

– podmiotom świadczącym usługi prawne,

– podmiotom świadczącym usługi windykacyjne,

– zajmującym się doradztwem podatkowym,

– podmiotom świadczącym usługi BHP i PPOŻ,

– podmiotom świadczącym usługi informatyczne,

– Poczcie Polskiej oraz innym firmom kurierskim,

– podmiotom świadczącym usługi transportowe,

oraz organom administracji państwowej.

 1. Podanie danych osobowych, w przypadku gdy jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. W przypadku współpracy o charakterze cywilnoprawnym podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie będzie oznaczało, iż nie będzie możliwe rozpoczęcie i realizacja współpracy. Podanie danych do otrzymywania treści marketingowych jest dobrowolne, a ich nie podanie oznacza, iż nie będą Państwo otrzymywali żadnych informacji.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:

 1. okres zawarcia i wykonywania praw oraz obowiązków związanych z realizacją danej umowy,

 2. okres niezbędny do dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu danej umowy lub kolejnej umowy, co dotyczy także danych uzyskanych przez Administratora z innych źródeł,

 3. okres niezbędny do ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, obrony praw w toku postępowań sądowych, administracyjnych i innych przed organami administracji państwowej, do wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

 4. przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi,

 5. okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe (np. przepisu prawa o rachunkowości, podatkowe),

 6. okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową.
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług Administratora, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 3. Przysługują Państwu poniżej wskazane prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),

b) prawo do żądania usunięcia (jeżeli prawa pokrewne na to pozwalają) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych (jeżeli istnieje ku temu techniczna możliwość),

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

  1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

Zarząd Warter Polymers sp. z o.o.