Warter Polymers Najwyższa jakość

Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Państwu serdeczne życzenia. Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości. Mamy również nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana przez wiele nadchodzących lat. Życzymy Spokojnych Świąt w rodzinnej atmosferze! Zarząd i Pracownicy WARTER Polymers Sp. z o.o.  

Więcej

AGRO-PARK 2016

W dniach 5-6 marca 2016 roku w Lublinie odbyły się targi rolnicze AGRO-PARK, w których zazwyczaj biorą udział zarówno czołowi producenci i dystrybutorzy z branży rolniczej, jak i regionalni dealerzy. Targi rolnicze są ważnym wydarzeniem dla każdego regionu i cieszą się dużym zainteresowaniem jak ze strony wystawców, tak i szerokiej publiczności, głównie ogrodników i rolników. WARTER Polymers Sp. z o. o. również w tym roku wspierała swojego długoletniego klienta – […]

Więcej

XXVI Konferencja w Szczyrku

Za nami XXVI już Konferencja „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, która tradycyjnie była płaszczyzną wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów. Tegoroczna edycja tego największego spotkania merytorycznego w Polsce, odbyła się w dniach 23-25 lutego 2016 r. w Szczyrku i Bielsku -Białej. Tematem przewodnim konferencji były zagadnienia technologiczno-organizacyjne związane z unieszkodliwianiem odpadów na składowiskach przy uwzględnieniu priorytetów i kierunków strategicznych wynikających […]

Więcej

WARTER Polymers na targach

Dla WARTER Polymers Sp. z o. o. Nowy Rok rozpoczął się pracowicie. W dniu 15 stycznia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w targach organizowanych przy współpracy z naszym ważnym klientem, firmą BIABOR Sp. z o.o., z siedzibą 16-001 Kleosin, Ignatki 48. Mimo, iż targi miały charakter zamknięty, atrakcyjność ich organizacji przełożyła się na dużą ilość zwiedzających. Wraz z wieloma innymi wystawcami mogliśmy zapoznać zainteresowane firmy z naszą […]

Więcej

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Klientom, Kontrahentom oraz Przyjaciołom pragniemy złożyć moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności oraz w nadchodzącym Nowym Roku samych wspaniałych dni, satysfakcji z podejmowanych wyzwań, nieprzemijającego szczęścia oraz wielu sukcesów. Zespół WARTER Polymers

Więcej

Startujemy z nowym rokiem

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2016 roku, Dział Tworzyw Sztucznych OBR S.A. zostanie wyodrębniony ze struktur Spółki OBR S.A. i zacznie funkcjonować jako niezależny podmiot gospodarczy pod firmą WARTER Polymers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Proces ten rozpoczęliśmy już w 2013 roku, a decyzja wynika z dużych różnic i odrębnej specyfiki branży paliwowej i tworzywowej, w ramach których działał do tej pory OBR S.A.. Nowa Spółka przejmie wszystkie […]

Więcej

Geosyntetyki Logistyka 2015

W dniach 18-20 listopada br. w Ustroniu odbyła się XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Geosyntetyki Logistyka 2015 oraz warsztaty szkoleniowe pt. „Zastosowanie geosyntetyków w obiektach inżynierskich”. Organizatorami imprezy były: Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów, Instytut Budownictwa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne. Na konferencji nie mogło zabraknąć przedstawicieli OBR S.A., lidera w produkcji GEOMEMBRAN HDPE. O problemach związanych z prawidłowym projektowaniem i wykonawstwem obiektów inżynierskich z udziałem geomembran i geostyntetyków mówił dr Piotr Jermołowicz […]

Więcej

Warszawa, dn. 24.05.2018 r.

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady RODO UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) koniecznym jest dopełnienie przez Administratorów obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub 14 RODO.

Wobec powyższego Warter Polymers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje o poniższym:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warter Polymers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koralowej 60.

 2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane i będą przetwarzane na potrzeby związane z realizacją następujących celów:

  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów handlowych towarów oraz usług oferowanych przez Administratora,

  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),

  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

  4. marketingu bezpośredniego,

  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),

  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,

  7. wsparcia obsługi,

  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  9. obsługi postępowań reklamacyjnych z tytułu gwarancji i rękojmi;

 3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem siedziby Warter Polymers sp. z o.o. ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa lub pod adresem miejsca położenia zakładu produkcyjnego, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.

 4. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych. Adres email do kontaktów z inspektorem danych osobowych: iod@warterpolymers.pl.

 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Warter Polymers sp. z o.o.. Państwa danych osobowych jest:

  1. spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających zawarcie i realizację umowy handlowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających zawarcie i realizację umowy usługowej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. wykonywanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  4. prawnie uzasadniony interes w celu obsługi, dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw w razie zaistnienia sporu (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO),

  5. obowiązujące przepisy prawa i instrukcje opracowane na ich podstawie.

Treść z RODO art. 6 (wyciąg)

Zgodność przetwarzania z prawem

1.Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Warter Polymers sp. z o.o.. podmiotom z nim współpracującym w szczególności:

– podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe,

– podmiotom świadczącym usługi prawne,

– podmiotom świadczącym usługi windykacyjne,

– zajmującym się doradztwem podatkowym,

– podmiotom świadczącym usługi BHP i PPOŻ,

– podmiotom świadczącym usługi informatyczne,

– Poczcie Polskiej oraz innym firmom kurierskim,

– podmiotom świadczącym usługi transportowe,

oraz organom administracji państwowej.

 1. Podanie danych osobowych, w przypadku gdy jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. W przypadku współpracy o charakterze cywilnoprawnym podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie będzie oznaczało, iż nie będzie możliwe rozpoczęcie i realizacja współpracy. Podanie danych do otrzymywania treści marketingowych jest dobrowolne, a ich nie podanie oznacza, iż nie będą Państwo otrzymywali żadnych informacji.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:

 1. okres zawarcia i wykonywania praw oraz obowiązków związanych z realizacją danej umowy,

 2. okres niezbędny do dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu danej umowy lub kolejnej umowy, co dotyczy także danych uzyskanych przez Administratora z innych źródeł,

 3. okres niezbędny do ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, obrony praw w toku postępowań sądowych, administracyjnych i innych przed organami administracji państwowej, do wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

 4. przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi,

 5. okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe (np. przepisu prawa o rachunkowości, podatkowe),

 6. okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową.
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług Administratora, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 3. Przysługują Państwu poniżej wskazane prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),

b) prawo do żądania usunięcia (jeżeli prawa pokrewne na to pozwalają) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

c) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych (jeżeli istnieje ku temu techniczna możliwość),

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

  1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

Zarząd Warter Polymers sp. z o.o.